Miljöpolicy – en naturlig del av verksamheten

Lefa skall i sin verksamhet arbeta för att minska sitt användande av produkter och tjänster som har negativ miljöpåverkan, samt följa miljölagar och andra krav som berör företagets verksamhet. Vi prioriterar leverantörer som bedriver miljöförbättringsarbete. Företagsledningen svarar för att policyn är känd och tillämpad av företagets personal och är tillgänglig för kunder och allmänhet, samt att miljömål följs upp och förbättras. Miljöarbetet sker enligt ISO 14001.

Miljömål och –program

Lefa skall beakta miljöaspekterna i sin verksamhet, vid val av fordon, drivmedel, körplanering samt vid utbildning av personalen. Drivmedelförbrukningen är den aktivitet som har störst miljöpåverkan i verksamheten. Genom att dokumentera och rangordna aktiviteter och produkters miljöpåverkan åstadkommer vi en allt bättre styrning av vårt miljöarbete. Miljömålen och miljöprogrammet ligger till grund för vårt miljöarbete på kort och lång sikt. Programmet och dess effekt följs årligen upp genom analyser och åtgärdsprogram. Vid investeringar i fordon strävas efter miljöanpassade motorer.